VOCs อันตรายแอบแฝงในบ้าน

VOCs คืออะไร หลายคนในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักนัก ผู้เขียนได้มีโอกาสรู้จักจากการไปสัมมนาเสวนาประสาหมอ โฮมรูมโฮมใจ ร่วมกับ อสมท. หรือคลื่น 96.5 โดยอาจารย์ไพทยา บัญชากิติคุณ ซึ่งได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการจัดการในบ้านอย่างไรให้ใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างง่ายขึ้น และลงตัว โดยกล่าวถึง 5 ส. คือ แสง เสียง สภาวะ สวน และสรีระ และมีการกล่าวถึง VOCs ทำให้ผู้เขียนทราบรายละเอียดเพิ่มเติม จึงขอนำมาเล่าในที่นี้

VOCs มาจากคำว่า Volatile Organic Compounds หรือสารอินทรีย์ระเหย ที่สามารถระเหยกลายเป็นไอได้ในอุณหภูมิห้องและความดันปกติ ทำให้เกิดอากาศเป็นพิษ ซึ่งสารเหล่านี้มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่

  • กลุ่มสารที่ไม่มีอะตอมของธาตุคลอรีนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ กลุ่ม Aliphatic Hydrocarbons เช่น น้ำมันเบนซินจากไอเสียรถยนต์, Propane 1,3-Butadiene, Hexane กลุ่ม Alcohols ซึ่งรวมทั้ง Formaldehyde กลุ่มสาร Aromatic Hydrocarbons เช่น Toluene, Xylene, Naphthalene, Styrene, Phenol เป็นต้น
  • กลุ่ม Halogenated Hydrocarbons เป็นกลุ่มที่มีอะตอมธาตุคลอรีนเป็นองค์ประกอบ กลุ่มนี้จะมีความเป็นพิษร้ายแรงและเสถียรกว่าสารกลุ่มแรก มีการสะสมตัวในสิ่งแวดล้อมยาวนานกว่า มักจะเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น Dichloromethane เป็นสารจากการผลิตฟิล์มถ่ายรูป ตัวทำละลายในน้ำยาลอกสี Trichloroethelene ส่วนผสมในกาวและน้ำยาลบคำผิด 1,2 Dichloroethane vinyl Chloride สารในอุตสาหกรรมพลาสติก และขวดน้ำที่เราใช้ดื่มกัน Tetrachloroethelene น้ำยาซักแห้งและการล้างไขโลหะ 1,3 Butadiene ใช้ในอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 1,2 Dichloropropane ในน้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ น้ำยาลอกสี Chloroform สารเคมีในยาฆ่าแมลง

โดยอาการที่พบจากสารเหล่าน้ีจะไปรบกวนต่อระบบต่าง ๆ เช่น หายใจไม่สะดวก หอบหืด น้ำมูกไหล เคืองตา ระคายคอ หรือจมูก ปวดศีรษะเป็นไข้ หากสัมผัสในระยะยาวก่อให้เกิดการทำลายต่อตับ ไต และยังทำใหเ้กิดสภาวะความดันโลหิตสูง มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย ส่งผลต่อระบบประสาทด้วยการกดประสาทส่วนกลาง ทำให้ง่วงนอน วิงเวียนศีรษะ ซึมเศร้า หมดสติ นอกจากน้ียังรบกวนกับ ระบบพันธุกรรม ระบบฮอร์โมน อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

แนวทางป้องกัน คือ การเพิ่มการระบายอากาศในบริเวณนั้น หรือควรมีเครื่องฟอกอากาศ ในการกำจัดสารระเหย และเครื่องฟอกอากาศยังช่วยกำจัดฝ่นุละออง เชื้อโรค หรือแบคทีเรียในอากาศได้อีกด้วย สิ่งสำคัญคือ ภาชนะท่ีบรรจุสารท่ีมี VOCs ต้องตรวจตราให้ปิดสนิทไม่ให้มีการระเหยออกมาก และไม่ควรเก็บในจำนวนมาก รวมทั้งไม่ควรเก็บไว้ในบ้านหรือห้องนอน รวมถึงไม่ควรทิ้งภาชนะบรรจุท่ีใช้สารหมดแล้วลงในที่ทิ้งขยะทั่วไป เพราะภาชนะพวกน้ีควรทิ้งในท่ีทิ้งขยะมีพิษ

การใช้ต้นไม้ลดมลพิษภายในบ้าน และช่วยให้จิตใจดีข้ึน มีพืชหลายชนิดด้วยกันที่มีในประเทศไทย เช่น เศรษฐีเรือนใน ลิ้นมังกร เบญจมาศ ไทรย้อยใน ต้นวาสนา ไอวี่อังกฤษ เดหลี ว่านหางจระเข้ ซ่ึงรายละเอียดในการปลูกแต่ละชนิดคงไปหาได้ รวมทั้งระวังพืชบางชนิดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของท่านได้

ข้อมูลจาก : นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

(https://minsenconcept.com/vocs-อันตรายแอบแฝงในบ้าน/)

Cover designed by Freepik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *