วัตถุประสงค์ของสมาคม

๑. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีสุขภาพ ระหว่างสมาชิก และนักวิจัย นักวิชาการ แพทย์ วิศวกร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ บุคลากรและองค์กรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์แก่สังคมไทย

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพในประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้จริง หรือต่อยอดและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพอนามัยของคนไทย

๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัยด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศ อันได้แก่ การจัดทำวารสารวิชาการ การจัดการประชุมวิชาการ การจัดการอบรมสัมมนา และ/หรือการจัดงานแสดงนิทรรศการต่างๆ

๔. เพื่อส่งเสริมการวางรากฐานด้านวิชาการและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศไทยให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๕. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และ/หรือองค์กร การกุศลต่างๆ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ โดยสมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด