ความเป็นมาของสมาคม

จากการที่คณาจารย์ นักวิจัย แพทย์ วิศวกร และนักธุรกิจกลุ่มหนึ่ง ต้องการขับเคลื่อนความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนักวิชาการสายเทคโนโลยีและนักวิชาการสายสุขภาพ จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์แก่สังคมไทย

จึงมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ในวันอังคารที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น ๑๒ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และได้มีมติที่ประชุมร่วมกัน ที่จะจัดตั้งสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย โดยมอบหมายให้ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม 5 ท่าน คือ ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์, ดร.ปรีชา คฤหวาณิช, รศ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์, ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า และ ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง เป็นตัวแทนจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสมาคมกับทางราชการต่อไป

จนกระทั่งวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ได้รับจดทะเบียนสมาคมขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อสมาคมภาษาไทยว่า สมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย มีอักษรย่อว่า สทสท ใช้ชื่อสมาคมภาษาอังกฤษว่า Thai Health Technology Association มีอักษรย่อว่า ThaiHTA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพในประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้จริง หรือต่อยอดและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพอนามัยของคนไทย และช่วยสนับสนุนกิจกรรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัยด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศให้เข้มแข็งต่อไป

โลโก้สมาคม

สมาคม ThaiHTA มี Logo ของสมาคมเป็นรูปหัวใจภายใต้วงกลมที่มาบรรจบกันที่ข้อความ “Thai Health Technology Association” สีเทาและสีเขียว หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างบุคลากรด้านเทคโนโลยี และบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ดังภาพ