ทะเบียนสมาชิก สมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย

เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุลประเภทสมาชิกที่ทำงาน
001ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ สมาชิกสามัญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
002ดร.ปรีชา คฤหวาณิชสมาชิกสามัญบริษัท Winserv Corp จำกัด
003รศ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์สมาชิกสามัญคณะแพทยศาสตร์ มศว
004ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่าสมาชิกสามัญคณะแพทยศาสตร์ มศว
005ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็งสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
006ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร สมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
007ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณีสมาชิกสามัญสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
008รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่นสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
009ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพสมาชิกสามัญบริษัท Ahead All จำกัด
010ผศ.ดร.ธิดารัตน์ หวังคำสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
011นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์ สมาชิกสามัญนักวิชาการอิสระ
012ผศ.ดร.สิรินาถ ชูเมียนสมาชิกสามัญคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
013รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพนสมาชิกสามัญสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
014ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย สมาชิกสามัญบริษัทดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
015คุณสมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์สมาชิกสามัญบริษัทอินซิ้งค์เทคโนโลยี จำกัด
016อ.อนุชิต นิรภัย สมาชิกสามัญวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
017นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์สมาชิกสามัญบริษัท SAFE Fertility Center จำกัด
018ดร.กำไร วรนุชสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
019ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์สมาชิกสามัญคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
020ผศ.พยุง เดชอยู่สมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
021ผศ.สุดารัตน์ สุนทโรภาสสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
022อ.ศลิษา สืบคล้ายสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
023อ.สุนาทะ พงศเกียรติสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
024รศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิตสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
025คุณสุธี ไตรวิวัฒน์วงศ์ สมาชิกสามัญบริษัทไตรวิวัฒน์อินเตอร์เทรด จำกัด
026ดร.ยุทธณา คงจีนสมาชิกสามัญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคอีสาน
027อ.ฐิติพงษ์ คำเคนทรงพานุชสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
028คุณชาคริยา วงค์แก้วสมาชิกสามัญบริษัท Winserv Corp จำกัด
029ผศ.ชัยณรงค์ คล้ายมณีสมาชิกสามัญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
030คุณกนกพร ไผ่นาคสมาชิกสามัญสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
031รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ สมาชิกสามัญสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
032คุณสุทธิลักษณ์ ศิริสวัสดิ์ สมาชิกสามัญบริษัทนิลคำ จำกัด
033คุณธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์สมาชิกสามัญสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
034คุณทรงยศ ราชบริรักษ์สมาชิกสามัญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
035ดร.กมล ไชยสิทธิ์ สมาชิกสามัญราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
036ดร.กภ.ศิวพร ลิมปนิลชาติสมาชิกสามัญคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
037รศ.นันทชัย ทองแป้นสมาชิกสามัญวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
038รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจสมาชิกสามัญวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
039อ.อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหงสมาชิกสามัญวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
040ผศ.ดร.ศนิ บุญญกุลสมาชิกสามัญวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
041ผศ.ดร.มนพร ชาติชำนิสมาชิกสามัญคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
042ดร.ไชยรัช เมฆแก้วสมาชิกสามัญบริษัทกลอรี่เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
043ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุสมาชิกสามัญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัพะเยา
044ดร.ทนพญ.กุลวดี ตั้งมั่นสกุลชัยสมาชิกสามัญบริษัท SAFE Fertility Center จำกัด
045ดร.วลิตะ นาคบัวแก้วสมาชิกสามัญสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
046ผศ.ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธสมาชิกสามัญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
047ดร.ภก.วัชระ กาญจนกวินกุลสมาชิกสามัญโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
048ดร.ภญ.ฐิติพร รองทองสมาชิกสามัญโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

049อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน สมาชิกสามัญสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว
050คุณศรัณยุ ศุภกรสมาชิกสามัญบริษัท ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟ แคร์ จำกัด
051คุณณัชไพบูลย์ สิริโภคภิรมย์สมาชิกวิสามัญ
(9/12/65-8/12/66)
บริษัทสมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
052คุณมนิษา สวัสดิ์พาณิชย์สมาชิกสามัญบริษัท MG solution จำกัด
053ผศ.ดร.กำพล วรดิษฐ์สมาชิกสามัญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่