ทะเบียนสมาชิก สมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย

เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุลประเภทสมาชิกที่ทำงาน
001ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ สมาชิกสามัญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
002ดร.ปรีชา คฤหวาณิชสมาชิกสามัญบริษัท Winserv Corp จำกัด
003รศ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์สมาชิกสามัญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
004ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่าสมาชิกสามัญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
005ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็งสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
006ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร สมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
007ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณีสมาชิกสามัญสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
008รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่นสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
009ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพสมาชิกสามัญบริษัท Ahead All จำกัด
010ผศ.ดร.ธิดารัตน์ หวังคำสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
011นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์ สมาชิกสามัญนักวิชาการอิสระ
012ผศ.ดร.สิรินาถ ชูเมียนสมาชิกสามัญคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
013ศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพนสมาชิกสามัญสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
014ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย สมาชิกสามัญบริษัทดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
015คุณสมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์สมาชิกสามัญบริษัทอินซิ้งค์เทคโนโลยี จำกัด
016อ.อนุชิต นิรภัย สมาชิกสามัญวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
017นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์สมาชิกสามัญบริษัท SAFE Fertility Center จำกัด
018ดร.กำไร วรนุชสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
019ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์สมาชิกสามัญคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
020ผศ.พยุง เดชอยู่สมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
021ผศ.สุดารัตน์ สุนทโรภาสสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
022อ.ศลิษา สืบคล้ายสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
023อ.สุนาทะ พงศเกียรติสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
024รศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิตสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
025คุณสุธี ไตรวิวัฒน์วงศ์ สมาชิกสามัญบริษัทไตรวิวัฒน์อินเตอร์เทรด จำกัด
026ดร.ยุทธณา คงจีนสมาชิกสามัญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคอีสาน
027อ.ฐิติพงษ์ คำเคนทรงพานุชสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
028คุณชาคริยา วงค์แก้วสมาชิกสามัญบริษัท Winserv Corp จำกัด
029ผศ.ชัยณรงค์ คล้ายมณีสมาชิกสามัญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
030คุณกนกพร ไผ่นาคสมาชิกสามัญสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
031รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ สมาชิกสามัญสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
032คุณสุทธิลักษณ์ ศิริสวัสดิ์ สมาชิกสามัญบริษัทนิลคำ จำกัด
033คุณธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์สมาชิกสามัญสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
034คุณทรงยศ ราชบริรักษ์สมาชิกสามัญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
035ดร.กมล ไชยสิทธิ์ สมาชิกสามัญVitallife Scientific Center, Bumrungrad International Hospital
036ดร.กภ.ศิวพร ลิมปนิลชาติสมาชิกสามัญคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
037รศ.นันทชัย ทองแป้นสมาชิกสามัญวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
038รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจสมาชิกสามัญวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
039ผศ.อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหงสมาชิกสามัญวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
040ผศ.ดร.ศนิ บุญญกุลสมาชิกสามัญวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
041ผศ.ดร.มนพร ชาติชำนิสมาชิกสามัญคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
042ดร.ไชยรัช เมฆแก้วสมาชิกสามัญบริษัทกลอรี่เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
043ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุสมาชิกสามัญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
044ดร.ทนพญ.กุลวดี ตั้งมั่นสกุลชัยสมาชิกสามัญบริษัท SAFE Fertility Center จำกัด
045ดร.วลิตะ นาคบัวแก้วสมาชิกสามัญสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
046ผศ.ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธสมาชิกสามัญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
047ดร.ภก.วัชระ กาญจนกวินกุลสมาชิกสามัญโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
048ดร.ภญ.ฐิติพร รองทองสมาชิกสามัญโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

049อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน สมาชิกสามัญสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
050คุณศรัณยุ ศุภกรสมาชิกสามัญบริษัท SUN MEDICAL PROACTIVE CARES จำกัด
051คุณณัชไพบูลย์ สิริโภคภิรมย์สมาชิกวิสามัญ
(16/12/65 – 15/12/66)
บริษัท Smart Technology Solution จำกัด
052คุณมนิษา สวัสดิ์พาณิชย์สมาชิกสามัญบริษัท MG solution จำกัด
053ผศ.ดร.กำพล วรดิษฐ์สมาชิกวิสามัญ
(16/12/65 – 15/12/66)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
054คุณอิศเรศ ควรดำรงธรรมสมาชิกสามัญบริษัท VirtualMed จำกัด (MorOnline)
055คุณนำโชค โสมาลาสมาชิกสามัญบริษัท Master Labs Incorporation จำกัด
056ว่าที่ พ.ต.ภูมิพัฒน์ เจียรประวัติสมาชิกวิสามัญ
(16/12/65 – 15/12/66)
ที่ปรึกษาอิสระ ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
057คุณธาดา ธารภูผาสยาม สมาชิกสามัญบริษัท Abbott Laboratories จำกัด
058ผศ.ชะไมพร ธรรมวาสี สมาชิกสามัญคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
059ศ.นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผลสมาชิกสามัญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
060รศ.นพ.ชลวิช จันทร์ลลิตสมาชิกสามัญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
061รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์สมาชิกวิสามัญ
(16/12/65 - 15/12/66)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
062รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะสมาชิกสามัญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
063คุณสานฝัน จิตต์มิตรภาพสมาชิกสามัญโครงการยังฝัน ถ้วยอนามัยเพื่อสตรีและสิ่งแวดล้อม
064ศ.ดร.สันติ แม้นศิริสมาชิกสามัญสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
065ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ สมาชิกสามัญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
066ทพ.ณภัทร พชรพฤทธิภากร สมาชิกสามัญDental Plus Clinic
067พญ.ดร.ภิญญดาภัทร์ วัชรานุเคราะห์สมาชิกสามัญRoyal Life and BDMS Wellness Clinic, Bangkok Hospital
068ดร.กัญณัฏฐ์ หอมทรัพย์ สมาชิกสามัญ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
069คุณนิจนิรันดร์ หอมมาลีสมาชิกวิสามัญ
(7/10/66 - 6/10/67)
บริษัท CLINICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED
070คุณภัสสร ภู่ขันเงิน สมาชิกวิสามัญ
(7/10/66 - 6/10/67)
บริษัท YOGOGAWA (THAILAND) LIMITED
071คุณปิยรัตน์ อุกฤษฏ์ สมาชิกวิสามัญ
(7/10/66 - 6/10/67)
บริษัท P.L.O.B Consulting Company Limited
072คุณเฉลิมลักษณ์ รักษ์อารียกุลสมาชิกวิสามัญ
(7/10/66 - 6/10/67)
บริษัท Saintmed Public Company Limited
073คุณพัสวี แพรเนตรสมาชิกวิสามัญ
(7/10/66 - 6/10/67)
บริษัท AI THINK TANK CO., LTD.
074รศ.ดร.นิลวรรณ อยู่ภักดี สมาชิกวิสามัญ
(7/10/66 - 6/10/67)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
075อ.กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ สมาชิกวิสามัญ
(7/10/66 - 6/10/67)
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
076ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร. พิชิตพล โชติกุลนันทน์ สมาชิกวิสามัญ
(7/10/66 - 6/10/67)
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
077ผศ.ดร. พิชิต บุญครอง สมาชิกวิสามัญ
(7/10/66 - 6/10/67)
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
078อ.ปริวัฒ อิ่มอุระ สมาชิกวิสามัญ
(7/10/66 - 6/10/67)
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
079อ.รวิพล โชติกุลนันทน์ สมาชิกวิสามัญ
(7/10/66 - 6/10/67)
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
080รศ.นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณ สมาชิกวิสามัญ
(7/10/66 - 6/10/67)
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
081คุณธนา ถิรมนัส สมาชิกวิสามัญ
(7/10/66 - 6/10/67)
บริษัท VirtualMed Company Limited (MorOnline)
082ผศ.ดร.ประนมกร ชูศรีสมาชิกสามัญคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
083ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณสมาชิกสามัญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ