วิสัยทัศน์

นวัตกรรมสุขภาพบนความร่วมมือและแบ่งปัน

ThaiHTA Vision

Health Innovation on Cooperation & Sharing