สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

สมาชิกสามัญ

ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ที่สนใจในกิจกรรมของสมาคม และสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม ซึ่งได้ยื่นความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ และคณะกรรมการสมาคม ลงมติอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ

สมาชิกวิสามัญ

ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย และได้ยื่นความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมรายปี และคณะกรรมการลงมติอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญ

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนั้นตอบรับเชิญ