สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์

จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

บุคคลธรรมดา

๑. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

๒. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่มีประวัติที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

๔. ไม่ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลให้เป็นบุคคลล้มลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา การต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลและการได้รับโทษจำคุกในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นอยู่ในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเป็นอยู่ในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

นิติบุคคล

๑. ต้องเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย และสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

๒. ต้องไม่ประกอบธุรกิจใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

๓. เป็นนิติบุคคลที่คณะกรรมการสมาคมพิจารณาเห็นสมควรให้เป็นสมาชิกได้