คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย

(Thai Health Technology Association)

ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2567

ที่ปรึกษาสมาคม

คุณนพพร เทพสิทธา

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช

นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์

ศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

ดร.กมล ไชยสิทธิ์

รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น

รศ.นันทชัย  ทองแป้น

ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

นายกสมาคม

ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ

อุปนายก ฝ่ายบริหาร

รศ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์

อุปนายก ฝ่ายวิชาการ

คุณสุธี ไตรวิวัฒน์วงศ์

อุปนายก ฝ่ายนวัตกรรม

อ.อนุชิต นิรภัย

อุปนายก ฝ่ายบริการสังคม

 

ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร

กรรมการและเลขาธิการ

ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า

กรรมการและนายทะเบียน

คุณชาคริยา  วงค์แก้ว

กรรมการและเหรัญญิก

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ หวังคำ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี

กรรมการ

ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว

กรรมการ

ดร.กภ.ศิวพร ลิมปนิลชาติ

กรรมการ

ผศ.ดร.มนพร ชาติชำนิ

กรรมการ

ผศ.อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง

กรรมการ

ผศ.สุดารัตน์ สุนทโรภาส

กรรมการ