htcon@thaihta.org 0-2997-2200-30

HTCON 2023

The 3rd Conference on Health Technology of Thailand 2023

ลงทะเบียนร่วมงาน ประกาศผล Pitching Idea Download หนังสือเชิญฯ และ กำหนดการ

Schedule for The 3rd Conference on Health Technology of Thailand 2023

Call for Paper

 

กำหนดการนำเสนอบทความ และ Pitching Idea

 


ทุกบทความที่นำเสนอจะต้องมีการลงทะเบียน
การลงทะเบียน 1 รายการ จะครอบคลุม เพียง 1 บทความ
การลงทะเบียนต้องกระทำภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2566

สำหรับการชำระค่าลงทะเบียน
โดยการโอนเงินผ่านทาง ATM, Mobile banking หรือ เคาท์เตอร์ธนาคาร มาที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต2 ชื่อบัญชี "THAIHT-CON 2023" เลขที่บัญชีเงินฝาก 875-7-26328-3
ระบบจะเปิดให้ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566 - 24 มิถุนายน 2566
ส่งหลักฐานการชำระเงิน และแจ้งการโอนที่เวปไซต์ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2566

* ผู้ลงทะเบียนจะได้สิทธิ ดังนี้
1. การร่วมเสนอ หรือเข้าฟังการนำเสนอผลงานในทุกส่วน
2. เอกสารการประชุม (ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์)
3. ใบประกาศนียบัตร (สำหรับผู้ที่นำเสนอผลงาน)
4. ใบเสร็จรับเงิน

The Keynote Speakers

 


รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการเเละคุณค่าองค์กร และรักษาการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

บรรยายหัวข้อ "Smart Hospital"

Research Areas

AI for Healthcare ICT for Healthcare

          AI for Healthcare หมายถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคและการรักษาผู้ป่วย หรือช่วยในการจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจทางการแพทย์ อีกทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์ภาพการแพทย์ และการประมวลผลเสียงเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น

          ICT for Healthcare หมายถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology, ICT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการให้บริการด้านการแพทย์ สามารถนำเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ เช่น การนัดหมาย การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย และการให้คำแนะนำด้านสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังสามารถนำเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการทางการแพทย์ด้วย

Hospital Information System

          Hospital Information System (HIS) คือระบบสารสนเทศทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อจัดการและบริหารจัดการข้อมูลทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆ โดยระบบ HIS จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ เช่น ประวัติผู้ป่วย การนัดหมาย การรับบริการ ผลตรวจวินิจฉัย การรักษา การจ่ายยา และการส่งต่อผู้ป่วย โดยระบบ HIS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและลดความผิดพลาดทางการแพทย์ได้ เนื่องจากระบบ HIS จะช่วยให้ข้อมูลทางการแพทย์ถูกต้องและมีความสมบูรณ์ และช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลและวินิจฉัยโรค นอกจากนี้ ระบบ HIS ยังช่วยในการวางแผนการให้บริการทางการแพทย์และการจัดการทรัพยากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วย

Medical Image Processing

          Medical Image Processing (MIP) หมายถึงการประมวลผลภาพทางการแพทย์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค ซึ่งมักใช้ภาพทางการแพทย์เช่น ภาพเอกซเรย์ ภาพสแกนเอ็กซ์ ภาพทางเลือกซึ่งประกอบไปด้วยภาพการแพทย์ 2 มิติและ 3 มิติ รวมทั้งภาพที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีเช่น รังสีเอ็มดี แม่เหล็กและอื่น ๆ การประมวลผลภาพทางการแพทย์มีจุดประสงค์เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น โดยมีวิธีการประมวลผลหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ภาพเพื่อตรวจหาโรค การลบบทบรรยายจากภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาพเพื่อดูความแตกต่าง การแสดงผลภาพอย่างชัดเจนเพื่อช่วยในการวินิจฉัย และการสร้างโมเดล 3 มิติของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา การตัดสินใจและการปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วย

Medical Knowledge-Based System/ Medical Expert System

          Medical Knowledge-Based System หรือ Medical Expert System เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย โดยระบบจะใช้ความรู้และกฎเกณฑ์ทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาการแพทย์เพื่อสร้างโมเดลการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วย ระบบ Medical Expert System ใช้ข้อมูลทางการแพทย์เช่นประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย อาการ และการรักษา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษาต่าง ๆ จากฐานข้อมูลทางการแพทย์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ

Healthcare Chatbot

          Healthcare Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสอบถามเรื่องสุขภาพได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถพูดคุยกับ Chatbot ได้เหมือนกับการพูดคุยกับมนุษย์ ซึ่ง Chatbot จะมีความสามารถในการตอบคำถามเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค อาการป่วย การรักษา และเรื่องทางการแพทย์อื่น ๆ อีกมากมาย Healthcare Chatbot สามารถใช้งานได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทางการแพทย์ เช่น สามารถใช้งานในการตอบคำถามเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษาและคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแนะนำการตรวจวินิจฉัยหรือเป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลทางการแพทย์และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษาต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ใช้งานในเรื่องทางการแพทย์

Telemedicine

          Telemedicine การให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย โดยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ หรือการใช้ระบบวิดีโอคอลได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย รักษา และเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องมายื่นตัวตรงไปยังโรงพยาบาลหรือคลินิกแพทย์ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดต่อในสถานพยาบาลและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเพิ่มเติมได้ดีขึ้น Telemedicine สามารถใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพรวมถึงการตรวจร่างกายอย่างละเอียด การวินิจฉัยโรค การตรวจติดเชื้อ การเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยา การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการจัดการกับโรคเรื้อรัง โดยสามารถให้บริการทั้งแบบเจาะจงหรือแบบรวมทั้งครอบคลุมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในระยะยาวโดยตลอดเวลา

Medical Devices / Measurement and Instrumentation

          Medical Devices หรือ เครื่องมือแพทย์ คือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรค ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องช่วยได้ยิน, เครื่องเลือกเข้าเส้นเลือด และอื่น ๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัย รักษา หรือเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ป่วย

          Measurement and Instrumentation หมายถึง การวัดและตรวจวัดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์และวินิจฉัยโรค หรือในการตรวจวัดสัญญาณชีพจร เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด, เครื่องเลือกเข้าเส้นเลือด และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยโรค ตรวจสุขภาพ หรือใช้ในการรักษาโรคของผู้ป่วย โดยมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ตรวจวัดเหล่านี้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจวินิจฉัยและการรักษาของแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

Medical Informatics

          Medical Informatics หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแพทย์ คือ การใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลทางการแพทย์ และสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ โดยการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการประเมินและพัฒนาผลการรักษา อีกทั้งยังช่วยในการแก้ไขปัญหาในการจัดการระบบสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งการประยุกต์ใช้ Medical Informatics ในการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ สามารถช่วยลดขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย ลดเวลาการรอคอยในการรักษา และช่วยลดความผิดพลาดทางการแพทย์ได้ดีขึ้น

Technology for Sport and Exercise Medicine

          Technology for Sport and Exercise Medicine หมายถึง การนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมสร้างการดูแลสุขภาพผู้เล่นกีฬาและผู้ออกกำลังกาย โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เช่น อุปกรณ์วัดการออกกำลังกาย เซ็นเซอร์การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ แอปพลิเคชันที่ช่วยติดตามและวางแผนการออกกำลังกาย โดยเทคโนโลยีในส่วนนี้มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และตรวจสอบสถานะการออกกำลังกายของผู้เล่นกีฬา และการตรวจวัดความพร้อมทางกายภาพของนักกีฬาก่อนแข่งขัน ทำให้ผู้เล่นกีฬาและผู้ออกกำลังกายมีการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกซ้อม ให้มีผลการออกกำลังกายที่ดีขึ้น

Health Big Data

          Health Big Data หมายถึง ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพที่มีปริมาณมาก และมีความซับซ้อน โดยมาจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น การตรวจร่างกาย เครื่องมือการวัดและตรวจวัด เว็บไซต์ทางการแพทย์ แอปพลิเคชันที่ตรวจสอบสุขภาพ ข้อมูลการใช้ยา และอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์และนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการแพทย์ และการวิเคราะห์แนวโน้มของโรค การใช้ Health Big Data มีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพและการแพทย์ในหลายด้าน เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มของโรค การตรวจสอบโอกาสเกิดโรคในประชากร การวิเคราะห์และประเมินผลของการรักษาโรค การวิเคราะห์และจัดการเวชภัณฑ์ และการสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ ด้วยการนำ Health Big Data มาวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแก่ผู้บริหารทางการแพทย์ นักวิจัย และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยปรับปรุงการบริหารจัดการทางการแพทย์ และประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Sonography

          Sonography เป็นการใช้คลื่นเสียงระดับสูง (ultrasound) เพื่อสร้างภาพของอวัยวะภายในร่างกาย โดยวิธีการนี้ใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่าคลื่นเสียงที่เป็นไปได้สำหรับการได้ยินของมนุษย์ เพื่อส่งผ่านผิวหนังของร่างกายไปยังอวัยวะภายใน เมื่อคลื่นเสียงส่งผ่านและชนกับโครงสร้างภายในร่างกาย เช่น หัวใจ ตับ ไต หรือทารกในครรภ์ จะเกิดการสะท้อนคลื่นเสียงกลับมา ซึ่งสามารถจับกลุ่มของภาพที่สร้างขึ้นจากคลื่นเสียงนี้เพื่อดูว่าภายในอวัยวะหรือระบบนั้นมีความผิดปกติหรือไม่ สามารถใช้ Sonography ในการตรวจวินิจฉัยการเจ็บป่วยและโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง โรคของหัวใจ โรคของไต หรือความผิดปกติของระบบประสาท การใช้ Sonography เป็นเทคนิคที่ไม่ใช้รังสีและไม่มีผลข้างเคียงทางการแพทย์ ดังนั้นจึงเป็นเทคนิคที่ปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มผู้ป่วยหลากหลาย

Radiological Technology

          Radiological Technology เป็นสาขาวิชาทางการแพทย์ที่ใช้การส่งรังสีเพื่อช่วยในการวินิจฉัย รักษา หรือรักษาโรค โดยมีการใช้เทคโนโลยีการแสดงภาพอย่างต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาช่วยในการวินิจฉัยและตรวจสอบภาวะทางการแพทย์ของผู้ป่วยได้ เช่น การใช้รังสีเอกซ์เรย์ (X-ray) ในการสร้างภาพภายในร่างกาย การใช้คอมพิวเตอร์ไทโมกราฟี (CT scan) เพื่อสร้างภาพของอวัยวะภายในร่างกายในมุมมองต่าง ๆ และการใช้เครื่องสแกนเอ็นดอสครีน (MRI) เพื่อสร้างภาพอวัยวะและโครงสร้างภายในร่างกาย นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น การใช้รังสีนิวเคลียร์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารต่าง ๆ ในร่างกาย การใช้รังสีไอโซโทป (PET scan) เพื่อวิเคราะห์การทำงานของเซลล์ในร่างกาย การใช้ซองต์เกรย์ (sonography) เพื่อสร้างภาพอวัยวะภายในร่างกายด้วยคลื่นเสียง ฯลฯ การใช้ Radiological Technology เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มากในการวินิจฉัยและรักษาโรคของผู้ป่วย แต่ต้องมีการใช้โดยมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงทางสุขภาพของผู้ป่วย

Human Kinetics and Health

          Human Kinetics and Health เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายภาพกับสุขภาพของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การทำกิจกรรมทางกายภาพ การบริหารจัดการสุขภาพและความเป็นมนุษย์ และสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรค การพัฒนาสมรรถนะทางกายภาพ และการพัฒนาวิชาชีพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและการกู้ชีพในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในปัจจุบัน Human Kinetics and Health เป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญสูงขึ้น เนื่องจากผู้คนมีการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น และการที่มีการศึกษาด้าน Human Kinetics and Health จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Science in Paramedicine

          Science in Paramedicine เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานกู้ชีพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาและการฝึกฝนในด้านการให้การช่วยเหลือและการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความสำคัญในการช่วยชีวิต สาขาวิชา Science in Paramedicine นี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในภาคสนาม และสามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีในการแก้ปัญหาในการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการช่วยเหลือและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉิน การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรค และการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการเกิดภัยและอุบัติเหตุทางการแพทย์ในที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในขณะที่ต้องมีการเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วย

Others Related Health Technology

          Others Related Health Technology เป็นหมวดหมู่ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในหมวดหมู่อื่น ๆ ที่ได้ถูกกล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจจะรวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น wearable technology (เช่น นาฬิกาอัจฉริยะที่ใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจ), การพัฒนาแอปพลิเคชันทางการแพทย์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามสุขภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง, การใช้งาน IoT (Internet of Things) ในอุตสาหกรรมการแพทย์, การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ AI ในการช่วยวินิจฉัยโรค, การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ Robotics ในการช่วยการรักษาผู้ป่วย, รวมไปถึงหลายอย่างอื่น ๆ ที่เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลสุขภาพของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

committee

ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
ศาตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
ศาสตราจารย์ นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
รองศาสตราจารย์ นพ.เมธาพันธ์ กิจพรานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศนิ บุญญกุล
รองศาสตราจารย์ปรียา อนุพงษ์องอาจ
ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี
ดร.วลิตะ นาคบัวแก้ว
ดร.กมล ไชยสิทธิ์
ดร.กภ.ศิวพร ลิมปนิลชาติ
ดร.ทนพญ.กุลวดี ตั้งมั่นสกุลชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ
รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนพร ชาติชำนิ
นางสาวชาคริยา วงค์แก้ว
ดร.ณัฐพล ยุวนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงรวี มณีศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภัคดี
ดร.ธเนศ อังศุวัฒนากุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญรัตน์ ปริญญาคุปต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์
อาจารย์อนุชิต นิรภัย

Program

 

สถานที่จัดงาน

ห้อง 6-200 ตึก 6 อาคารพิฆเณศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต