ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

๑. สมาชิกสามัญ

ค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ ค่าลงทะเบียนครั้งแรก สมาชิกสามัญ
๑,๐๐๐ บาท ๑๐๐ บาท ประเภทบุคคล
๓๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐ บาท ประเภทนิติบุคคล(สัญชาติไทย)

 

๒. สมาชิกวิสามัญ

ค่าบำรุงสมาคมรายปี ปีละ ค่าลงทะเบียนครั้งแรก สมาชิกวิสามัญ
๒๐๐ บาท ๑๐๐ บาท ประเภทบุคคล
๕,๐๐๐ บาท ๕๐๐ บาท ประเภทนิติบุคคล(สัญชาติไทย)

 

๓. สมาชิกกิตติมศักดิ์

ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น