สมาคม ThaiHTA เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือ และเยี่ยมชมผลงานวิจัย-ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านนวัตกรรมสุขภาพ ของคณาจารย์นักวิจัย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (KU)

สมาคม ThaiHTA เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือ และเยี่ยมชมผลงานวิจัย-ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านนวัตกรรมสุขภาพ ของคณาจารย์นักวิจัย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (KU)

สมาคม ThaiHTA (โดย นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคม, ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ นายกสมาคม, ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ อุปนายก, รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ และ พญ.ดร.ภิญญดาภัทร์ วัชรานุเคราะห์) เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือการต่อยอดงานวิจัย และเยี่ยมชมผลงานวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัยด้านนวัตกรรมสุขภาพ ของคณาจารย์นักวิจัย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดย รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, ผศ.ดร.นภชนก สเวนสัน และ ผศ.ดร.ชมดาว สินธุวณิชย์) ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 – 12.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *