การตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เนื่องจากกระแสสังคมส่วนใหญ่ต้องการชุดตรวจวิเคราะห์รวดเร็วหรือที่เรียกกันว่า “rapid test” กันอย่างมาก เพราะไม่สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโดยวิธีการหาสารพันธุกรรมของเชื้อหรือที่เรียกว่าวิธี “RT-PCR”

มาดูกันว่าการตรวจหาหาภูมิคุ้มกันในเลือดด้วย “วิธี rapid test”  กับการตรวจหาเชื้อด้วย “วิธี RT-PCR” แตกต่างกันอย่างไร

[table “” not found /]

องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำว่า สำหรับโรคระบาดใหม่อย่างเช่นเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 นี้ การวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ควรใช้วิธี RT-PCR เป็นหลัก ดังนั้น ตอนนี้ควรช่วยกันให้คนไทยเข้าถึง RT-PCR ให้มากที่สุด เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้เร็ว และป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นในวงกว้าง นอกจากนี้ ชุดตรวจ rapid test ไม่เหมาะสำหรับประชาชนที่จะไปหาซื้อมาทดสอบและอ่านผลเอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน

หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการสุขภาพ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Cover designed by Freepik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *