เครือข่ายสมาคม

– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– เครือข่ายนักวิจัยจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
– เครือข่ายนักวิจัยจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– บริษัท Winserve Corp จำกัด
– บริษัท Ahead All จำกัด
– บริษัท ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
– บริษัทกลอรี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ (MIS) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

– เครือข่ายนักวิจัยจากโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

– บริษัท SUN MEDICAL PROACTIVE CARES จำกัด

– บริษัท Smart Technology Solution จำกัด

– บริษัท MG solution จำกัด

– บริษัท Master Labs Incorporation จำกัด

– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– โครงการยังฝัน ถ้วยอนามัยเพื่อสตรีและสิ่งแวดล้อม

– เครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะกายภาพบำบัดและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล