เครือข่ายสมาคม

– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– เครือข่ายนักวิจัยจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
– เครือข่ายนักวิจัยจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– บริษัท Winserve Corp จำกัด
– บริษัท Ahead All จำกัด
– บริษัท ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
– เครือข่ายนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
– บริษัทกลอรี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ (MIS) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

– เครือข่ายนักวิจัยจากโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์