สมาคม ThaiHTA เข้าหารือและเยี่ยมชมสถาบัน Biomedical Engineering มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายกสมาคม ThaiHTA (ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์) เข้าพบหารือและแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาสมาคม ThaiHTA (ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผอ.สถาบัน BME มช.)
ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ศาสตราจารย์ ” สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของสถาบัน Biomedical Engineering มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *