สมาคม ThaiHTA เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือและเยี่ยมชม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย (โดย ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ นายกสมาคม รศ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ ดร.วลิตะ นาคบัวแก้ว และ อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน) พร้อมด้วย ดร.กมล ไชยสิทธิ์
ที่ปรึกษาสมาคม และ รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือการวิจัยและเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (โดย ดร.โศรดา วัลภา
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม
ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดร.วราภรณ์ ศรเดช
ดร.จันสุดา คำภา นักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ และคณะ) ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น ๘ อาคารวิจัยและพัฒนา ๑
และโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *