คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย ชุดที่ 1

(Thai Health Technology Association)

วาระ 24 มิถุนายน 2562 ถึง 23 มิถุนายน 2564

ที่ปรึกษาสมาคม

 

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ที่ปรึกษาสมาคม

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ที่ปรึกษาสมาคม

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

ที่ปรึกษาสมาคม

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

ที่ปรึกษาสมาคม

เรืออากาศโท นพ.นาวิน สุรภักดี

ที่ปรึกษาสมาคม

นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

ที่ปรึกษาสมาคม

อ.สุวัฒน์ วิรัชสกุล

ปรึกษาสมาคมด้านกฏหมาย

อ.เมธี แสงมณี

ที่ปรึกษาสมาคมด้านการเงินและบัญชี

รายนามคณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย

Thai Health Technology Association (ThaiHTA)

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช

นายกสมาคม

รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น

อุปนายก ๑

รศ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์

อุปนายก ๒

ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

อุปนายก ๓

ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง

กรรมการและเลขานุการ

ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย

กรรมการและเหรัญญิก

คุณสมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์

กรรมการและนายทะเบียน

ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์

กรรมการ

ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร

กรรมการ

ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี

กรรมการ

ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า

กรรมการ

รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ

กรรมการ

ผศ.ดร.สิรินาถ ชูเมียน

กรรมการ