การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (The 3rd Conference on Health Technology of Thailand : HTCON2023) ณ อาคารพิฆเณศ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *