Category Archives: กิจกรรม

สมาคม ThaiHTA เข้าหารือและเยี่ยมชมสถาบัน Biomedical Engineering มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายกสมาคม ThaiHTA (ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์) เข้าพบหารือและแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาสมาคม ThaiHTA (ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผอ.สถาบัน BME มช.) ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ศาสตราจารย์ ” สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของสถาบัน Biomedical Engineering มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น.

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (The 3rd Conference on Health Technology of Thailand : HTCON2023) ณ อาคารพิฆเณศ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย HTCON2023 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566

ศึกษาถึงแนวทางความร่วมมือกับทางโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ

ทางสมาคม ThaiHTA ได้เข้าเยี่ยมชม ดูงาน เพื่อศึกษาถึงแนวทางความร่วมมือกับทางโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ณ พระตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-14.30 น.

การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือการวิจัยเพื่อทดสอบ “ถ้วยอนามัย เพื่อสตรีและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างโครงการ Youngfun สมาคม ThaiHTA, และสถาบัน BME CMU

การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือการวิจัยเพื่อทดสอบ “ถ้วยอนามัย เพื่อสตรีและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างโครงการ Youngfun สมาคม ThaiHTA, และสถาบัน BME CMU วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือการวิจัยและผลิต “ถ้วยอนามัย เพื่อสตรีและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างโครงการ Youngfun สมาคม ThaiHTA, และสถาบัน BME CMU

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือการวิจัยและผลิต “ถ้วยอนามัยเพื่อสตรีและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างโครงการ Youngfunสมาคม ThaiHTA, และสถาบัน BME CMUวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565เวลา 13.00-14.40 น.

สมาคม ThaiHTA มอบวารสารวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพประเทศไทย ให้แก่ห้องสมุดคณะแพทย์วชิรพยาบาล

สมาคม ThaiHTA มอบวารสารวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพประเทศไทย ให้แก่ห้องสมุดคณะแพทย์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันที่ 24 ก.ย. 2563

การประชุมกรรมการสมาคม ThaiHTA ครั้งที่ 2/2562

การประชุมกรรมการสมาคม ThaiHTA ครั้งที่ 2/2562 วันอาทิตย์ที่ 3 พย 62เวลา : 13.00-16.00น.สถานที่ : ห้องประชุม KX KING ชั้น 12อาคาร Knowledge eXchange (KX) ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อริเริ่มการจัดการประชุมวิชาการ HTCON

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อริเริ่มการจัดการประชุมวิชาการ HTCON ของสมาคม ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม TrueLab อาคาร Learning Tower มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การประชุมคณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชี้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 22 สิงหาคม 2562