คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยรังสิต

บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Winserve Corperation

เครือข่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม (Knowledge Engineer Society)

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ (Medical Imaging System Research Lab) สวทช. (NSTDA)