สมาชิก

สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ที่สนใจในกิจกรรมของสมาคม และสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม ซึ่งได้ยื่นความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ และคณะกรรมการสมาคม ลงมติอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย และได้ยื่นความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมรายปี และคณะกรรมการลงมติอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญ
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนั้นตอบรับเชิญ

จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลธรรมดา
  1.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
  1.2 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่มีประวัติที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
  1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  1.4 ไม่ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลให้เป็นบุคคลล้มลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา การต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลและการได้รับโทษจำคุกในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นอยู่ในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเป็นอยู่ในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
 2. นิติบุคคล
  2.1 ต้องเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย และสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
  2.2 ต้องไม่ประกอบธุรกิจใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  2.3 เป็นนิติบุคคลที่คณะกรรมการสมาคมพิจารณาเห็นสมควรให้เป็นสมาชิกได้