ความเป็นมาของสมาคมฯ

เริ่มจากการที่อาจารย์ นักวิจัย แพทย์ วิศวกร และนักธุรกิจกลุ่มหนึ่ง ต้องการขับเคลื่อนความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างบุคลากรสายเทคโนโลยี บุคลากรด้านสายสุขภาพ และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์แก่สังคมไทย

จึงได้เรียนเชิญเครือข่ายและสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย ในวันอังคารที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น ๑๒ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

จากนั้นต่อมา จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมจากทางกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า สมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย มีอักษรย่อว่า สทสท ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Health Technology Association มีอักษรย่อว่า ThaiHTA

คณะกรรมการสมาคมชุดแรก ประกอบด้วย

 • ดร.ปรีชา คฤหวาณิช
 • รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น
 • ผศ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์
 • ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์
 • ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
 • ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย
 • คุณสมเกียรติ พรชัยวิวัฒน์
 • ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ
 • ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
 • ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร
 • ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า
 • รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
 • ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี
 • ผศ.ดร.สิรินาถ ชูเมียน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพในประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้จริง หรือต่อยอดและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพอนามัยของคนไทย และช่วยสนับสนุนกิจกรรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัยด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศให้เข้มแข็งต่อไป

โลโก้สมาคม

สมาคม ThaiHTA มี Logo ของสมาคมเป็นรูปหัวใจภายใต้วงกลมที่มาบรรจบกันที่ข้อความ “Thai Health Technology Association” สีเทาและสีเขียว หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างบุคลากรด้านเทคโนโลยี และบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ดังภาพ