สมาคม ThaiHTA มอบวารสารวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพประเทศไทย ให้แก่ห้องสมุดคณะแพทย์วชิรพยาบาล

สมาคม ThaiHTA มอบวารสารวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพประเทศไทย ให้แก่ห้องสมุดคณะแพทย์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันที่ 24 ก.ย. 2563