คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย ชุดที่ 2

(Thai Health Technology Association)

วาระ 11 สิงหาคม 2564 – 8 กรกฎาคม 2565

ที่ปรึกษาสมาคม

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ที่ปรึกษาสมาคม

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

ที่ปรึกษาสมาคม

นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

ที่ปรึกษาสมาคม

อ.เมธี  แสงมณี

ที่ปรึกษาสมาคม

รายนามคณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย

Thai Health Technology Association (ThaiHTA)

ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง

นายกสมาคม

รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น

อุปนายก ๑

รศ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์

อุปนายก ๒

ศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

อุปนายก ๓

ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

อุปนายก ๔

ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร

รักษาการกรรมการและเลขาธิการ

ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า

รักษาการกรรมการและเลขาธิการ

ดร.กำไร วรนุช

รักษาการกรรมการและเหรัญญิก

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ หวังคำ

รักษาการกรรมการและเลขาธิการ

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช

กรรมการ

ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ

กรรมการ

ผศ.ดร.สิรินาถ ชูเมียน

กรรมการ