รักษาการคณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย

(Thai Health Technology Association)

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถึง 20 ตุลาคม 2565 

รักษาการที่ปรึกษาสมาคม

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

อ.เมธี  แสงมณี

ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

รักษาการนายกสมาคม

รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น

รักษาการอุปนายก 1

รศ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์

รักษาการอุปนายก 2

รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

รักษาการอุปนายก 3

ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร

รักษาการกรรมการและเลขาธิการ

ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า

รักษาการกรรมการและนายทะเบียน

ดร.กำไร วรนุช

รักษาการกรรมการและเหรัญญิก

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ หวังคำ

รักษาการกรรมการและประชาสัมพันธ์

ดร.ปรีชา คฤหวาณิช

รักษาการกรรมการ

ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ

รักษาการกรรมการ

ผศ.ดร.สิรินาถ ชูเมียน

รักษาการกรรมการ