การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือการวิจัยเพื่อทดสอบ “ถ้วยอนามัย เพื่อสตรีและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างโครงการ Youngfun สมาคม ThaiHTA, และสถาบัน BME CMU

การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือการวิจัยเพื่อทดสอบ “ถ้วยอนามัย เพื่อสตรีและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างโครงการ Youngfun สมาคม ThaiHTA, และสถาบัน BME CMU วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565