การประชุมเพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือการวิจัยและผลิต “ถ้วยอนามัย เพื่อสตรีและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างโครงการ Youngfun สมาคม ThaiHTA, และสถาบัน BME CMU

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือการวิจัยและผลิต “ถ้วยอนามัย
เพื่อสตรีและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างโครงการ Youngfun
สมาคม ThaiHTA, และสถาบัน BME CMU
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
เวลา 13.00-14.40 น.