การประชุมปรึกษาหารือเพื่อริเริ่มการจัดการประชุมวิชาการ HTCON

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อริเริ่มการจัดการประชุมวิชาการ HTCON ของสมาคม ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม TrueLab อาคาร Learning Tower มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร