การประชุมคณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชี้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 22 สิงหาคม 2562